Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Projekt „Jestem przedszkolakiem – II edycja”

Gmina Supraśl jest beneficjentem projektu pn. „Jestem Przedszkolakiem – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE,  Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie 3.1.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej).

Projekt jest realizowany bezpośrednio przez Przedszkole Samorządowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2020r., koniec zaś zaplanowano na 31.07.2022 r.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród 60 dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Ogrodniczkach kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania, a także zapewnienie nauczycielom wsparcia w postaci dodatkowych kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych.

W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe języka rosyjskiego, zajęcia robotyki, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe – ogólnorozwojowe, zajęcia programowania/kodowania. Dzieci biorą udział w wyjazdach przyrodniczych oraz wyjściach do Teatru Lalek.  Do każdych zajęć zakupiono odpowiednie pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu wynosi 186 691,36 zł w  tym dofinansowanie wynosi 158 687,65 zł.

Dokumenty projektowe:

Zajęcia plastyczne

Zajęcia z języka rosyjskiego

Zajęcia ruchowe – ogólnorozwojowe

Zajęcia programowania/kodowania

Zajęcia z robotyki (LEGO)

Zajęcia plastyczne

Szkolenia nauczycieli