Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

https://deklaracja-dostepnosci.info/deklaracja/wabdn9wnct9dzo07

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.spogrodniczki.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.

Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.

Mogą się zdarzyć sytuację, w których tabele nie zawierają właściwej struktury.

Zdjęcia i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Używanie fragmentu skryptu na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Agnieszka Marta Kamieńska. numer telefonu lub za pomocą e-mail s.sp_ogrodniczki@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85-718-31-47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach, ul. Zagórna 7, 16-030 Ogrodniczki

Budynek piętrowy z windą jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są sterowane automatycznie.
 • w szkole są podjazdy dla wózków,
 • sekretariat znajduje się na parterze budynku,
 • przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych,
 • w budynku jest winda i platforma przyschodowa,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny na planie ewakuacyjnym każdego poziomu oraz w sposób głosowy przez pracownika sekretariatu,
 • osoby na wózkach mają możliwość korzystania z wszystkich pomieszczeń,
 • w budynku są oznaczenia niektórych pomieszczeń w alfabecie brajla,
 • w budynku dostępna jest pętla indukcyjna,
 • dostępne są lupy powiększające dla osób niedowidzących,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku,
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika (odpowiednio poinstruowani pracownicy sekretariatu),
 • zapewnione są możliwości ewakuacji lub ich uratowania osobom ze szczególnymi potrzebami w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla wyznaczonych osób z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Data publikacji strony internetowej: 11.11.2015

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 19.04.2024 13:04:24