Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

REALIZOWANE PROJEKTY

Gmina Supraśl realizuje projekt „Praca z Asystentem – szansą dla prawidłowego rozwoju dziecka” (projekt grantowy pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”).

Okres realizacji projektu 01.03.2022 roku do 31.03.2023r.

W ramach projektu zostało zatrudnionych 6 Asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami (ASPE), po dwóch w placówkach: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ogrodniczkach (Przedszkole Samorządowe), Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu, Szkoła Podstawowa w Sobolewie.

Wsparciem zostało objętych 6 dzieci/uczniów ze wskazanych placówek.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania dzieci objętych wsparciem w zakresie komunikacji, samoobsługi w okresie objęcia wsparciem ASPE (10 miesięcy od daty podpisania umowy z ASPE).

W ramach projektu Asystenci wezmą udział w specjalnych szkoleniach podnoszących ich kompetencje do pracy z dzieckiem, które zostało objęte ich wsparciem.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 191 476,20 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Projekt – “Dostępna Gmina Supraśl”

GMINA SUPRAŚL realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Supraśl”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do szeregu usług publicznych świadczonych przez jednostki z terenu Gminy Supraśl objętych projektem, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wartość grantu: 99 805,60 PLN

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wypożyczeń nowo zakupionych książek pozyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025