Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Konkurs na nowe logo szkoły

 • redaktor

Ogłaszamy konkurs na nowe logo szkoły. Zapraszamy do wzięcia udziału. Szczegółowy regulamin:

Konkurs na logo szkoły

Szkoła Podstawowa im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach

Ogłasza

KONKURS NA LOGO SZKOŁY

Regulamin konkursu

 • ORGANIZATOR KONKURSU
 • Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach
 • CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
 • Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach.
 • Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę Podstawową im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 • WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 • Konkurs trwa od 01 kwietnia do 26 kwietnia 2023 r.
 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 • Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłoszone do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
 • Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.
 • Uczestnicy konkursu są zobowiązani przedstawić projekt autorski.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach.
 • FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
 • Na konkurs można zgłaszać do 5 projektów.
 • Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery, formy ścienne.
 • Prace można wykonać ręcznie lub techniką komputerową.
 • Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
 • na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm, projekty mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak z uwagi na ich przeznaczenie, autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji,
 • w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych,
 • logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna osoba, aniżeli autor logo,
 • każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.
 • Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
 • składać się z dwóch podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego), logotypu (graficznie przedstawionej nazwy szkoły),
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 • Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie.
 • Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:
 • imię i nazwisko,
 • klasę,
 • płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana technika komputerową wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany

lub

wysłać na adres konkurssposp@gmail.com , e-mail powinien zawierać:

 • załączone pliki z pracą (temat: Konkurs na logo),
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • klasę,
 • nazwę programu, w którym projekt został zrealizowany.
 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
 • Prace należy składać do 23 kwietnia 2023 r. na adres sp@gmail.com (temat: Konkurs na logo) lub do sekretariatu szkoły.
 • Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Organizator nie zwraca prac.
 • KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Zgodność projektu z danymi naszej szkoły
 • Oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania
 • Czytelność i funkcjonalność projektu,
 • Estetyka wykonania projektu
 • OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 • Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisje Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły
 • Komisja konkursowa dokonuje wyboru logo zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w pkt. VI i wybiera laureata konkursu
 • Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureata w przypadku braku odpowiedniego projektu.
 • Decyzja komisji jest ostateczna.

VIII ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 • W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 • Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i nagrodą rzeczową.
 • Planowana data ogłoszenia wyników – 4 maj- Święto Patrona Szkoły
 • Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 • Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły.
 • Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnie wpisanego adresu e-mail.
 • Regulamin konkursu został zamieszczony na stronie internetowej szkoły: spogrodniczki.com

Organizatorzy