Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Akcja Chrońmy Dzieci

  • Sekretariat

Informujemy, że trwa akcja zbiórki podpisów pod Obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe. Akcja nosi tytuł Chrońmy dzieci. Wspierajmy Rodziców.

Główne założenia projektu:

• Przed wydaniem zgody o dopuszczeniu organizacji społecznej do działania na terenie danej placówki, dyrektor będzie zobligowany do uzyskania szczegółowych informacji o jej planowanej aktywności na terenie szkoły, co z kolei będzie weryfikowane zarówno przez dyrektora i radę rodziców

• Rada rodziców będzie miała możliwość kontrolować organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na terenie szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej, oraz monitorować działalność wspomnianych organizacji, a także informować rodziców o wynikach monitorowania.

• Wzmocniona zostanie rola rodziców w zakresie uczestnictwa ich dziecka w zajęciach prowadzonych przez organizacje działające na terenie szkoły. Udział w zajęciach będzie możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, a w przypadku ucznia pełnoletniego – pisemnej zgody tego ucznia.

• W publicznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych – bez powyższych formalności i zgód rodziców – zabroniona będzie działalność stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia związane z seksualizacją dzieci.

• Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym i nie niosą za sobą żadnych obciążeń budżetowych. Wzmocnią pozycję  rodziców w procesie wychowania dzieci.

• Wyniki badań naukowych (wskazane chociażby w raporcie Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat seksualizacji) wykazują, że zbyt wczesne zetknięcie się dzieci z materiałami i zachowaniami o charakterze seksualnym lub przemocowym, może spowodować trudności w rozwoju emocjonalnym dziecka oraz w budowaniu bliskich relacji.

Karta do zbierania podpisów znajduje się w sekretariacie szkoły.